PaedDr Alena Tichá Ph.D.

 


 PaedDr. Alena Tichá Ph.D.
narozena 13. 12. 1951 na Mělníku

Vzdělání a kvalifikace:
1967-1970 SVVŠ v Mělníku
1970-1974 PedF UK v Praze oborové studium Čj-Hv
1975-1980 dálkové studium na AMU v Praze obor- sólový zpěv
1983-2007 opakovaně kursy změřené na didaktiku zpěvu (Baldo Mikulić – Werbeck metoda, zahraniční lektoři Hlashledu)

třikrát hospitační týden na Orffově institutu v Salzburku,
FTVS kurs Feldenkraisovy metody,
didakticky zaměřené kursy ČOS,
kursy muzikoterapie.

Odborný růst :
1984 získán titul PaedDr. v oboru hudební teorie a pedagogika
2003 získán titul Ph.D. v oboru hudební teorie a pedagogika

Praxe od ukončení vysokoškolského studia:
1974 – doposud – Pedagogická fakulta UK Praha, katedra Hv (viz níže podrobněji)
1986 – 1991– ZUŠ v Brandýse n.L.– externě výuka sólového zpěvu
1992 – 2007 – ZŠ Na Výsluní v Brandýse nad Labem – externě učitel HV ve třídách s RVHV, sbormistr DPS
2005 – 2008 – ZUŠ Jana Zacha lákovice – externě výuka sólového zpěvu
2009 – doposud ZUŠ Brandýs nad Labem – externě výuka sólového zpěvu
1995 – doposud – vedení kurzů pro pedagogy z praxe, LŠHV, ČOS, NIDV atd. (téma:Hlasová výchova dětí, Práce s nezpěváky, Hlasová výchova ve sboru, Profesní únava hlasu , Písnička v hudební výchově atd.)
1995 – dosud  – hlasový poradce sborů

Člen poroty v soutěžích sborového a sólového zpěvu

Personální zařazení na kat. Hv Ped F UK Praha:
Zařazení: odborný asistent

Odborné zaměření po dobu působení na kat. Hv Ped F UK Praha:Výuka v předmětech:

-       hlasová výchova (v oborovém studium učitelství HV pro II. a III. stupeň a ve studiu  učitelství pro I. stupeň ZŠ),

-        hlasová výchova a intonace (v učitelství pro MŠ a SPPG – učitelství),

-         didaktika Hv (ve studiu učitelství HV pro II.  stupeň ZŠ),

-         didaktická praxe (ve studiu učitelství HV pro I. a II.  stupeň ZŠ),

-         hudebně výchovný seminář (v učitelství pro I. stupeň ZŠ, MŠ a SPPG),

-         vedení klinického semestru.

Výuka v dalších typech studia – např .dálkové, rozšiřující, doplňkové, bakalářské.

Vedení bakalářských, závěrečných a diplomových prací

Výuka v doktorandském studiu:

  • od r. 2008 školitel doktorandů a vedoucí doktorandských prací
  • konzultace a odborné zkoušky doktorandů v oboru hlasová výchova

Další pověření na kat. HV Ped F UK Praha:
1999 – doposud          člen státní zkušební komise učitelství pro I.st. ZŠ 
2004 – doposud          člen státní zkušební komise  učitelství HV pro II a III. stupeň 
1986 – 2007               garant pro výuku HV na katedře v oboru SPPG – učitelství
2009 – dosud             vedoucí oddělení pro učitelství HV pro II a III. stupeň 

Vyžádané přednášky a semináře na PF doma a v zahraničí :
Hradec Králové (1996, 1997), Plzeň (1995,1996), Olomouc (2005,2010,20011), Prešov (1997, 2001, 2007), Žilina (2007, 2010),  Kielce (2008, 2009, 2013), AMU Poznaň (2008), Lešno (2008), Wroclav (2013)

Pedagogické působení v zahraničí nebo na akcích s mezinárodní účastí v ČR

Uplatnění tvořivých prvků při rozvíjení pěveckých dovedností žáků prvního stupně ZŠ. In Tvořivost jako základní dimenze moderní hudební pedagogiky. Sborník z mezinárodní hudebně pedagogické konference, konané dne 19.4.1992 na PedF UK v Praze. Praha : PdF UK, 1992. str. 19-25. ISSN 086-156X.

Tvořivé operace v intonačně osvojeném tónovém prostoru. In: Kreativita a integrativní pedagogika v evropské hudební výchově . Sborník z mezinárodní hudebně pedagogické  konference, konané dne  20-21.4.1994  na PedF UK v Praze. Praha : Společnost pro hudební výchovu ČHS, 1994. str. 123-124.

Hudební dílna - setkání sborů - hlasová průprava zpěváků (workshop) Evropa klub Litomyšl,  Mezinárodní projekt - Cerekvice nad Loučnou 21.4. - 25. 4. 2005 

Hudební dílna - setkání sborů - hlasová průprava zpěváků (workshop) Evropa klub Litomyšl,  spolupráce s Girl Chorister , sbormistr Rinte te Fies - Cerekvice nad Loučnou 3.5. - 6.5.  2005  

Problémy zpěvního hlasu dnešních dětí, možnosti řešení. In: Hlas, mluva, řeč Sborník ze semináře, který se konal 3.6.2005 v Divadle Na zábradlí. Praha : Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2005. s.71-74. ISBN 80-7331-074-0.

Working with musically and vocally inept children. Everything depends on a good begining. Kompendium of the EAS EUROPAN MUSIC CONGRES IN PRGUE 2005, str. 28-32, Praha : Charles university Prague 2007, ISBN 978-80-7290-293-4

Příprava učitele – hlasového profesionála In– Sborník z celostátní konference, konané 15.11.2005 na PF UJEP v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem : UJEP, 2006, str. 8-14. ISBN 80-7044-748-6.  

Kreativní hudební výchova v 1. a 2. ročníku ZŠ (teorie + praktická ukázka práce s dětmi) In Kontexty hudební pedagogiky. Mezinárodní konference konaná 6. a 7. 4. 2006 v Brandýse nad Labem, Praha : PedF UK, 2006, 105-107, ISBN 978-80-7290-354-2.

Vedení hlasové výchovy na FAPS 2006 Svitavy (workshop) Středisko kulturních služeb Svitavy, 13. 5. 2006

Motivace hlasových cvičení jako prvek integrace v pěvecké výchově dětí. (ukázka práce s dětmi) PedF UK. Kontexty hudební pedagogiky II. Mezinárodní konference konaná v Brandýse nad Labem 28.-29.3.. 2007

Rozvoj hudebnosti a zpěvnosti hudebně a pěvecky zaostávajících dětí (workshop) Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrice. Mezinárodní konference Dni hudobnej vychovy 13.-14.6.2007.

Uplatnění lidové písně při enviromentální výchově dětí na ZŠ a gymnáziích Aktuální otázky hudebně výchovné praxe. Sborník z celostátní konference, konané 14.11.2006 na PF UJEP v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem : UJEP, 2007, str. 14 + přiložené CD, ISBN 978-80-7044-853-3.

Rozvoj hudebnosti a zpěvnosti huděbně a pěvecky zaotávajícich dětí (workshop) +Mezinárodní hudební seminář Vyšgrádských zemí, Praha : Konzervatoř J.Deyla, 18.7.2007

Kolektivní hlasová výchova v přípravě učitelů HV na pedagogické fakultě PF UJEP Ústí nad Labem  - vedení dílny se studenty fakulty - pořádáno v rámci mezinárodní konference - Aktuální otázky současné hudebněvýchovné teorie a praxe III. - 14.11.2007 Přednáška –workshop - vedení dílny se studenty kat. HV PF UJPE 

Rozvoj hudebnosti a zpěvnosti hudebně a pěvecky zaostávajících dětí (přednáška +workshop)
Žilina - Katedra hudby Fakulty prorodnych vied Zilinskej Univerzity , 25.10. 2007

Rozvoj hudebnosti a zpěvnosti huděbne a pěvecky zaotávajícich dětí (přednáška +workshop)
Prešovská univerzita v Prešově, Fakulta humanitních a prírodných vied, Katedra hudby - Prešovské hudobno-pedagogické fórum IV, 26.10. 2007

Hlasová výchova dětí (přednáška) pro studenty a pedagogy
Akademie Świętokrzyské v Kielcích (Polsko), 26.2.2008

Výuka na Akademie Świętokrzyské v Kielcích (Polsko), 25. a 26.2.2008 program Erasmus (výuka sólového zpěvu a hlasové výchovy ve sboru v rámci seminářů sborový zpěv)

Hlasová výchova ve sboru (přednáška, workshop pro sbormistry vojvodství)
Hudební Akademie v Lodži, 27. a 28.2.2008

Učíme děti zpívat (přednáška + workshop)
Církevní ZUŠ, Lučenec, Galérie města,  10.4.2008

Emisja golosu dzieci i mlodziezy w spiewie zaspolowym –wybrane problémy
Akademia Muziszna I.J. Paderewskego Poznaň, 7.12 2008

 Psychické a somatické bloky, bránící přirozenému pěveckému projevu dětí (přednáška +workshop)
Polsko – DUŠNIKY– XV. konference – Wybrane problemy wokalistiki – 12-15.ledna 2009

Emisja Głosu Dla Głosów Dziecięcych (workshopu pro sbormistry + přednáška pro pedagogy))
LODŽ OSM H. Wieniawskiego w Łodzi 17. a 18. 4. 2009

TVORIVÉ   VYUČOVANIE   SPEVUhlavní přednášející a garant mezinárodního workshopu
Žilina, Katedra hudby FPV Žilinskej univerzity v Žiline, 24. – 25.11.201 

Naslouchejme svému tělu a hlasu (přednáška, workshop)
Praha, Hlasohled – konference HLAS PRO ŘEČ, HLAS PRO ZPĚV, 20.11.2010

Učme se porozumět sami sobě.  Webová  konf. Banská Bystrica, 27. srpna 2010

Doktorandská konf. - Teorie a praxe hudební výchovy I, II
Praha, Konferenční sál Ministerstva školství ČR

Podatel: katedra hudební výchovy pedagogické fakulty, Univerzity Karlovy. 17. a 18. září 2009 a 2.11 2011

Přehled publikační činnosti:
Monografie:

Tichá, A. Hlasová výchova v dětském sboru. Praha : NIPOS Praha, 2004. s.95. ISBN 80-7068-186-1.

Tichá, A. Učíme děti zpívat. Praha : Portál, 2005. s.148. ISBN 80-7178-976-X.

TICHÁ, A. Vokální činnosti jako prostředek rozvoje hudebnosti a zpěvnosti žáků. Praha : PaedF UK, 2007. s.112. ISBN 978-80-7290-318-4.

Příručky:
VÁŇOVÁ, H., TICHÁ, A. Slovní hodnocení v hudební výchově na 1. stupni základní školy. In: STARÁ, J. a kol. Slovní hodnocení na 1. stupni ZŠ. Praha : Raabe, 2006. 79 s. ISBN 80-86307-28-X. Podíl na publikaci.

DANIEL, L., TICHÁ, A. Metodická příručka k učebnici Kukačka (HV pro 1.r), Panton,1994. ISBN 80-7039-200-2 (statě věnované hlasové výchově).

DANIEL, L., TICHÁ, A. Metodická příručka k učebnici Pěnička ( HV pro 2.r), Panton, 1995. ISBN 80-7039-224-X (statě věnované hlasové výchově).

VÁŇOVÁ, H., TICHÁ, A., HERDEN, J. Metodika pro předmět hudební výchova se zaměřením na environmentální výchovu na 2. stupni ZŠ. Praha : PedF UK 2007 Spolupráce na projektu JPD 3 „Vytváření a hodnocení programu pro vzdělávání a výchovu k udržitelnému rozvoji v základních a středních školách Hlavního města Prahy“.Ekogramotnost pro udržitelný rozvoj v Praze. Projekt financován Evropským sociálním fondem a magistrátem HMP.

VÁŇOVÁ, H., TICHÁ, A., HERDEN, J. Metodika pro předmět hudební výchova se zaměřením na environmentální výchovu na gymnáziích. Praha : PedF UK 2007 Spolupráce na projektu JPD 3 „Vytváření a hodnocení programu pro vzdělávání a výchovu k udržitelnému rozvoji v základních a středních školách Hlavního města Prahy“.Ekogramotnost pro udržitelný rozvoj v Praze. Projekt financován Evropským sociálním fondem a magistrátem HMP.

Publikace určené pro pedagogickou praxi:
Šimanovský, Z., Tichá, A. Lidové písničky a hry s nimi. Praha Portál 1999,IBSN80-7178-323-4

Šimanovský, Z., Tichá, A. Lidové písničky jejich dramatizace. Praha Portál 2000, IBSN 80-7178-915-1

Tichá, A. Raková, M. Zpíváme a hrajeme si s nejmenšími, Praha Portál 2007

Raková, M., Štíplová,L., Tichá, A. Zpíváme a nasloucháme s nejmenšími, Praha Portál 2009

Šimanovský, Z., Tichá, A. Hrajeme si s písničkou. Praha Portál 2012

Raková, M., Štíplová,L., Tichá, A. Zpíváme a tvoříme s malými, Praha Albatros 2012

Workshopy a semináře pro ped.pracovníky a veřejnost 

na téma: Hlasová výchova dětí, Práce s nezpěváky, Hlasová výchova ve sboru a Profesní únava hlasu  organizované NIPOS Praha, ČOS, ČHS, SHV a pedagogická centra v ČR a vzdělávacími organizacemi na Slovensku a v Polsku.

Hlasový poradce výběrových a amatérských sborů (dětských i dospělých), 

Hudební režie při nahrávání písňových a sborových skladeb.  

Statě a články v časopisech Hudební výchova, Cantus
Koncertní činnost:

  • hlasový poradce a člen sboru IUVENTUS PAEDAGOGICA 1974-1997 (sbor uskutečnil kolem 500 konc. doma a v zahraničí, rozhlasové a televizní nahrávky - 8 gram.nahrávek a CD, je laureátem 10 mezin. soutěží),
  • Sbormistr  DPS V.ZŠ a Rozmarýnek (1993-2007)
  • Sólová vystoupení ve spolupráci s kom.orchestrem Far Musica (1974-1978), sbory Cantilena a Bojan průběžně

Kontakt:

alenaticha@alenaticha.cz

     


UDÁLOSTI